• Úvod
  • >>
  • Drogéria
  • >>
  • Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

3,55 s DPH / ks 2,96 € bez DPH / ks
Skladom dodanie 1-5 dní
Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu.
Výrobca:
Obj. čislo:
5141-120-000-00
EAN:
8591235081381

Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky.
Rozpouštění látky ve vodě doprovází exotermní reakce, tj. vzniká teplo.
Může být korozivní pro kovy .
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí.
Produkt je silně žíravý, hydroskopický, dobře rozpustný ve vodě. Tvoří žíravé roztoky.
Produkt je nehořlavý.

NEBEZPEČÍ

Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P405 Skladujte uzamčené.
P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody.
P280 Použvejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Parametre

Hmotnosť 1 kg
Naposledy navštívené

Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.